Tiệt Trùng Các Loại Nguyên Liệu Thô Bằng Máy Tiệt Trùng Luồng Khí

Chúng tôi tiến hành tiệt trùng các loại nguyên liệu thô khác nhau bằng máy tiệt trùng khí động học.

Có nhiều đợt kiểm định khác nhau nhằm mang lại chất lượng ổn định dưới sự kiểm soát định lượng nhất định, ví dụ như kiểm tra về số lượng vi sinh, kích thước hạt và màu sắc khác nhau, tất cả đều được tiến hành trong một căn phòng tiệt trùng nhằm kiểm soát chất lượng.

Related Products

  1. Phân Loại Trực Quan Nguyên Liệu Thô

    Chúng tôi đã bắt đầu quá trình phân loại trực quan các nguyên liệu thô.

Return Top